Bert

Tekorten sociaal domein steeds nijpender.

In 2015 is een aantal belangrijke taken vanuit oa rijk en provincie naar de gemeenten gegaan. Het gaat om taken op het gebied van Zorg (Wmo), Jeugd en Participatie (samen ook wel sociaal domein genoemd). Het idee achter deze ‘decentralisatie’ werd en wordt breed gedeeld: de gemeente staat dichter bij inwoners en is beter in staat om ondersteuning en hulp te bieden. Dit moet leiden tot betere ondersteuning en minder kosten. De decentralisaties gingen gepaard met forse bezuinigingen.

Omdat de zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners wordt geboden zien we dat de kosten sinds 2015 fors zijn toegenomen, terwijl de hoeveelheid beschikbare geld dus minder is. Dit leidt tot behoorlijke tekorten in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. In de provincie Groningen zijn de tekorten in veel plaatsen nog hoger, dit houdt verband met zaken als opleidingsniveau, armoede en werkloosheid.

De gemeente Westerkwartier is op dit laatste een uitzondering, maar het tekort op het sociaal domein is dit jaar toch opgelopen tot zo’n 4,1 miljoen euro (per jaar!). Wij verwachten daarvan 1,4 miljoen te kunnen wegwerken in de komende jaren door meer in te zetten op preventie. Maar voor het resterende tekort doen we een beroep op het rijk. In 2020 vinden onderzoeken plaats naar de benodigde middelen, maar daar kunnen we niet op wachten.

Als wethouder Financiën van onze gemeente zet ik mij daarom op verschillende fronten in om aandacht te vragen voor dit toenemende probleem:

  • Samen met enkele andere Groninger wethouders en ondersteund door ambtenaren en de Vereniging Groninger Gemeenten, hebben we een lobby-werkgroep gevormd om de komende tijd invloed uit te oefenen bij het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
  • Als lid van de landelijk VNG commissie Financiën blijf ik de tekorten aankaarten bij commissie, staatssecretaris en kabinet.
  • Binnen de ChristenUnie heb ik contact met alle andere wethouders van de ChristenUnie die het Sociaal Domein in portefeuille hebben. Dit gaat vaak via Whatsapp, maar zo nodig mailen of spreken we elkaar ook.
  • Ook heb ik contacten met kamerleden van de ChristenUnie en met medewerkers van het partijbureau.

U ziet: we doen er alles aan om een goede oplossing te vinden. We slagen er als gemeente Westerkwartier gelukkig nog in om een sluitende begroting te presenteren. Maar dat gaat de komende twee jaar ten koste van onze Algemene Bedrijfs Reserve, die we in de jaren daarna weer kunnen aanvullen. En natuurlijk zetten we het geld dat we nu moeten aanvullen voor het Sociaal Domein veel liever in voor andere belangrijke zaken.

Tot slot: voor mij als wethouder, maar dat geldt voor het hele college en ook voor de raad, blijft voorop staan dat onze inwoners die zorg nodig hebben, die zorg ook moeten krijgen. Niemand mag tussen de wal en het schip vallen! 

Bert Nederveen