voorz.

Aan alle leden van de ChristenUnie
afdeling Westerkwartier 
Tolbert, 25 november 2020

Geachte leden, beste mensen, 

Zoals in de nieuwsbrief van oktober aangekondigd ontvangt u deze nieuwsbrief waarin vanuit verschillende geledingen van de ChristenUnie Westerkwartier verslag wordt gedaan van dat wat ons bezig houdt, c.q. heeft gehouden. Ik hoop en vertrouw er op dat u na het lezen weer helemaal bij bent voor wat betreft de lokale politiek, m.n. rondom het reilen en zeilen van de ChristenUnie. Daarnaast wordt er vanzelfsprekend op lokaal en regionaal niveau al druk gewerkt aan de voorbereidingen van de landelijke verkiezingen op woensdag 17 maart 2020. Inmiddels is er een lokale campagnecommissie geformeerd die bezig is met planvorming. We kunnen hiermee alvast warmlopen voor de gemeenteraadsverkiezingen die op de agenda staan voor 16 maart 2022. De campagnecommissie heeft in deze nieuwsbrief een aparte bijdrage. Daarnaast treft u een bijdrage aan van wethouder, Bert Nederveen, als ook een ruime bijdrage van de fractie. Opnieuw heeft de fractie er voor gekozen om alle raads- en fractieleden een bijdrage te laten leveren. Een mooi initiatief, dat op prijs wordt gesteld. 

Zoals al eerder aangegeven is 2020 een bewogen jaar en lopen veel zaken anders dan eerder. COVID-19 zorgt er voor dat we – naast alle zorginhoudelijke en emotionele zaken - innovatief en creatief moeten zijn in het bedenken van oplossingen om toch te vergaderen en besluiten te nemen. We hopen en bidden dat we elkaar in 2021 weer mogen ontmoeten en de christelijke-sociale politiek zoals de ChristenUnie die uitdraagt er niet onder gaat lijden. Blijf betrokken, blijf meeleven, blijf meedoen. We hebben elkaar nodig, we hebben u nodig. Maar bovenal kunnen we niet zonder de zegen van onze Vader in de hemel.

Ik sluit dan ook af met de Zegenbede 

De Heer zal voor ons zijn, om ons de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter ons zijn, om ons te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder ons zijn, om ons op te vangen als we dreigt te vallen.
De Heer zal in ons zijn, om ons te troosten als we verdriet hebben.
De Heer zal naast ons zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over ons heen vallen.
De Heer zal boven ons zijn om ons te zegenen.
Zo zegene ons God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Amen. 

Ik wens u alvast gezegde Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en Gods zegen in het jaar 2021.

Namens het bestuur
Febo Emmelkamp
voorzitter

 Foto FE mei 2020.JPG