Alex

Ontwikkeling Woningbouw

De gemeente Westerkwartier is in trek bij woningzoekenden. Zowel voor huurders als voor kopers. Enerzijds heeft dat te maken met de overloop vanuit de stad, immers daar zijn de koop- en huurprijzen flink omhooggeschoten door de druk op de woningmarkt. Het Westerkwartier lijkt dan een goed alternatief, ondanks dat ook hier sprake is van prijsstijging en druk.
Daarnaast is wonen in een landelijke omgeving weer helemaal terug. Enkele jaren geleden was de neiging naar de steden te trekken groot. Nu vlakt dat af. Het thuiswerken in verband met COVID speelt daarin ook een rol. Verder speelt de bevolkingssamenstelling een rol. Er wonen steeds minder mensen in één huis, vergrijzing neemt toe. De gemeente dient dan ook een actuele visie daarop te hebben.
Daartoe heeft de gemeente een concept-woonvisie opgesteld. Daarin is gekeken naar de trends en ontwikkelingen, vraag en aanbod en opgaven. Dit is tot stand gekomen middels een online enquête, dorpenbijeenkomsten en overleg met de wooncorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. Dat heeft geleid tot de woonvisie. Dit document wordt begin 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de geïnteresseerden, hier kunt u de woonvisie raadplegen: Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

Een visie maken is belangrijk, uitvoering verdient prioriteit.
De fractie van de ChristenUnie heeft onder andere bij de begroting kort vooruitgeblikt op de woningbouw. Westerkwartier is vanaf haar ontstaan goed doorgegaan met de realisatie van bouwplannen. Deze plannen waren er al of lagen min of meer klaar op de plank vanuit de voormalige gemeenten. Ondertussen wordt het in Nederland wel menens; een versnelling in de woningbouw moet er komen, het tekort groeit én de prijzen zijn te hoog. Zelfs in Den Haag wordt gedacht aan ingrijpen door de Minister. Deze urgentie heeft natuurlijk ook invloed op onze gemeente. Dat zien we maar deels terug. Ter illustratie daarvan een voorbeeld in Zuidhorn; In de Oostergast is afgelopen week zo ongeveer de laatste heikraan vertrokken. Dat betekent dat de kavels bebouwd worden, prachtig! Maar eveneens baart ons dat zorgen. Immers de volgende fase bouwkavels ligt niet klaar. Sterker nog, er ligt nog geen bestemmingsplan. Dat betekent een risico op stilstand in de bouwstroom. Het kan niet zo zijn dat het woningtekort enorm is, en dat Westerkwartier de volgende fase in de Oostergast niet bouwrijp heeft klaarliggen. Daarnaast is het van belang tegemoet te komen aan de vraag van elk dorp. In overleg met de dorpen dient dit onderwerp prominent naar voren te komen. Dat betekent dat ons college vaart moet maken. Daarvoor is nodig om met de partners te bespreken welke concrete plannen voor de korte termijn gerealiseerd moeten worden. Verder willen we een frequente rapportage aan de raad. Deze opdracht is middels een motie aan het college gegeven.
Tenslotte is het een kwestie van doen. We hebben, naast de woonvisie, aanpakkersmentaliteit nodig. Gelukkig heeft dit college die mentaliteit en de ChristenUnie gaat dit nauwgezet volgen.

Alex Steenbergen

bij alex