Alex

Duurzaamheid

U bent er vast niet aan ontkomen het afgelopen jaar; vele berichtgevingen over de uitwerking van het klimaatakkoord, CO2-uitstoot, de stikstofproblematiek of woningbouw. Vrijdag 20 december werd het vonnis van de hoge raad over de Urgenda-zaak bekendgemaakt: “De overheid moet zich aan haar afspraken houden.” Deze uitspraak is definitief. Het kabinet wil nu stap voor stap maatregelen nemen om eind volgend jaar de CO2-uitstoot met 25% te verminderen. (Denk bijvoorbeeld aan het vervroegd sluiten van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam). We gaan een periode tegemoet waarin veel zal (moeten) veranderen.

Wat speelt er en wat komt in 2020 naar de gemeenteraad? 

Allereerst zijn wij van mening dat we echt de mouwen moeten opstropen! Dit raakt alle sectoren en alle gemeenten; dit is een nationale opgave. In juli heeft de Eerste Kamer de klimaatwet aangenomen. Hoofddoel van de wet is het bereiken van 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990 en als tussendoel streven naar 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast bevat de wet als nevendoel het streven naar 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. De uitspraak van de hoge raad laat zien dat dit niet blijft bij ambities maar ook in daadwerkelijke aanpak moet blijken.

Wat daarbij van belang is dat bij de uitwerking daarvan reële en betaalbare maatregelen worden bedacht. Het gaat uiteindelijk ons allemaal aan. We moeten dus voorkomen dat we met mooie woorden en papieren tijgers niets daadwerkelijk veranderen, immers als je niets verandert, verandert er niets. 

Voor geheel Nederland worden nu strategieën ontwikkeld om de verandering vorm te geven. Deze hebben ook een naam, zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES). Dit zijn samenwerkingen van alle overheden om voor een gebied - in ons geval de provincie Groningen- de bijdrage hieraan in kaart te brengen. Het begint bij opwekking van elektriciteit en breidt later uit met een warmtevisie en afkoppelaanpak van aardgas. Inwoners van het Westerkwartier kunnen meedenken en meedoen. Check daarvoor overwesterkwartier.nl  Deze strategieën worden voor heel Nederland gemaakt. De optelsom van al deze strategieën moet passen in de doelen van  de klimaatwet.

In 2020 worden de eerste resultaten hiervan door de raad besproken. Daarnaast wordt komend jaar een nieuw duurzaamheidsbeleid opgesteld. Wat voor de ChristenUnie cruciaal is, is dat deze aanpak op draagvlak kan rekenen, een hoog realiteitsgehalte heeft en voor elke portemonnee betaalbaar is. 

Woningbouw 

Wat wel een sterke relatie met duurzaamheid heeft, is de woningbouw. Er is een grote vraag naar woningen. De prijzen liggen op een recordniveau. Onlangs hebben we ingestemd met uitbreiding van Marum. Voor deze 46 kavels zijn ongeveer drie maal zoveel liefhebbers!

Uit de eerste onderzoeksresultaten voor een nieuwe woonvisie blijkt deze grote vraag. Leek, Zuidhorn en Marum zijn buitengewoon in trek, maar ook Grootegast, Grijpskerk en Tolbert mogen niet klagen. Voor bijna elke ontwikkeling in elk dorp zijn belangstellenden. Verder moeten we meer dan nu inspelen op de veranderende vraag. Dat betekent inspelen op toename van het aantal ouderen, en de wens om langer thuis te kunnen wonen.

Dit betekent dat de gemeente ons inziens tempo moet maken. Op tijd bestemmingsplannen op orde hebben is van groot belang.  Deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde. De betaalbaarheid van een huis verslechtert. Hierdoor is de kans groter dat iemand én geen huis kan kopen, maar óók niet in aanmerking komt voor sociale huur. Dan blijft particuliere huur over. Dat is relatief weinig voorradig, maar vaak ook te duur.

Daarnaast speelt de verduurzaming een grote rol. Nieuwbouw is allemaal bijna of geheel energieneutraal, terwijl oudere woningen nog forse investeringen nodig hebben. Dat verschil wordt hoe langer hoe meer ook zichtbaar in de waarde. Het prijsniveau van jonge nieuwbouw ligt hoger. Faciliteer als gemeente de verduurzaming. Maak eigenaren bewust dat dit tevens waardevermeerdering inhoudt.

In 2020 zullen we een nieuwe woonvisie gaan behandelen. Hier gaan wij extra letten op tijdigheid van nieuwe plannen, goede spreiding, betaalbaarheid, verduurzaming en type aanbod. Uitgebreide analyse en goed onderzoek is nodig om toekomstbestendig te plannen en te (ver) bouwen. Daarnaast zien wij graag dat onze woningbouwcorporaties meer mogelijkheden krijgen om te investeren in zowel de voorraad als in de verduurzaming. 

Al met al wordt 2020 dus een interessant jaar waarin belangrijke keuzes worden gemaakt. Wij gaan voor reële, duurzame plannen die betaalbaar zijn voor iedereen.

Alex Steenbergen

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad