ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Westerkwartier
RSIN: 815690101
KvK-nummer: 02083100

Postadres

Secretaris ChristenUnie Westerkwartier
Ina Haveman
Willem Lodewijkstraat 14
9842 PR Niezijl
Telefoon       06-11224389
E-mail                secretaris@westerkwartier.christenunie.nl

Doelstelling

  • De doelstelling is verwoord in de Grondslag.
  • De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld en een jaarrekening goedgekeurd. 

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier: https://westerkwartier.christenunie.nl/bestuur

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Hieronder treft u de jaarverslagen van de laatste jaren aan:
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022-2023

Financiële verantwoording op basis van WFPP

In de Wet financiering politieke partijen staan regels over de financiering van politieke partijen. Bijvoorbeeld over de subsidiëring. Vanuit de ANBI wetgeving dienen ook de financiële jaarverslagen te worden gepubliceerd.

Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het financieel jaarverslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2021
Het laatste financiële verslag vindt u hier: financieel jaarverslag 2022

Giften

Giften zijn van harte welkom en i.v.m. onze ANBI-status aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Een gift kan worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer, 
NL 09 RABO 0375 8390 03, ten name van ChristenUnie Westerkwartier.
Ontvangen giften worden verantwoord in de financiële verslaglegging.