Uit de fractie #2

arina veirkant.jpgmaandag 29 januari 2024 14:16

De Regiobrief heeft me gevraagd met regelmaat iets over ons raadswerk te vertellen. De ingezonden kopij deel ik ook hier.

Afgelopen woensdag (24 januari) hadden we weer een raadsvergadering.
Wybe Niemeijer vroeg namens onze fractie aandacht voor een ingekomen stuk. Een raadsbrief van het college waar we heel blij mee waren. De aanleiding was een telefoontje van iemand uit onze achterban. Hij vertelde ons dat zijn dochter in aanmerking zou komen op haar 18de verjaardag voor een beschutte werkplek bij Novatec, maar omdat er maar plaats is voor drie nieuwe werkplekken per jaar (het Rijk vergoedt niet meer plaatsen) zij op de wachtlijst zou worden geplaatst. Met de huidige gang van zaken zou ze pas over acht jaar aan de beurt zijn. We bespraken deze casus in de fractie en besloten bij de begrotingsbehandeling hierover een motie in te dienen. Het college zou er mee aan de slag gaan, omdat ook zij dit een ongewenste situatie vonden voor deze kwetsbare doelgroep. In de raadsbrief stond geschreven dat het college mogelijkheden zag om de wachtlijst op te heffen en om dit te financieren in afwachting van extra middelen uit het Rijk. Fijn dat dit nu toch mogelijk is!
Verder stonden er vooral hamerstukken op de agenda. Dat betekent dat deze onderwerpen al voldoende zijn besproken in de raadsoverleggen van 14 dagen geleden.
De nieuwe sociale ombudsvrouw Janet van der Heide stelde zich aan de raad voor. U kunt bij haar terecht b.v. als u vindt dat het niet goed gaat met de zorg en ondersteuning die de gemeente voor u heeft geregeld en u bij de betreffende ondersteuner geen gehoor krijgt. (telefoon 06-27616243, sociaalombudsvrouw@westerkwartier.nl)
In deze vergadering werd ook Geertje Dijkstra-Jacobi geïnstalleerd als raadslid. Ze stond op de lijst bij VZWesterkwartier, maar besloot zelfstandig verder te gaan. Onze raad telt nu dus weer negen partijen, evenals in de vorige periode.
Op dit moment vraagt ook de verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis veel aandacht. We zijn in Westerkwartier gestart met een ambtelijke organisatie in de vier bestaande gemeentehuizen. Dit leek een duurzaam en goedkoop plan. Ware het niet dat in deze gebouwen flink geïnvesteerd moet gaan worden om tot energielabel C te komen en je heel veel loze en dubbele ruimtes hebt. Berekeningen gaven aan dat als we in de toekomst doorgaan in alle bestaande gebouwen ongeveer even duur zou zijn als nieuwbouw van één gemeentehuis.
1,5 jaar geleden heeft de raad het besluit genomen dat Zuidhorn de locatie zou worden voor één gemeentehuis Westerkwartier. We willen de ambtelijke organisatie in één gemeentehuis huisvesten omdat dit een hele grote wens is van de ondernemingsraad en de directie. Ook blijkt uit ervaringen van andere heringedeelde gemeentes dat dit verreweg de voorkeur verdient.
Diverse onderzoeken gaven aan dat de locatie Zuidhorn de beste keuze was en men zag goede mogelijkheden voor uitbreiding op de locatie van het bestaande gemeentehuis. De locatie Dusseldorp Midwolde was een hele goede tweede.
Nu 1,5 jaar later en na het uitzoeken van alle mogelijkheden door ambtenaren en college zijn er toch te veel haken en ogen en onmogelijkheden voor het plan Zuidhorn. Wij, als fractie van de ChristenUnie hebben vanaf het begin het standpunt gehad dat de plaats (Leek, Zuidhorn of elders) van het gemeentehuis niet leidend mag zijn in de keuze, helemaal niet als dit gepaard gaat met sentimenten. We willen het beste plan voor een toekomstbestendig gemeentehuis. Wordt vervolgd.

Arina Havinga

« Terug