Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie gehouden tijdens de raadsvergadering van 6 november 2017.

euromaandag 06 november 2017 19:03

Voor ons ligt de laatste begroting van onze gemeente. Aan het eind van 2018 houdt onze gemeente op te bestaan en gaat zij op in de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Het is ook een mooie begroting. Het college is altijd heel terughoudend geweest in het gebruik van het woord “trots”. Terecht, naar de mening van de ChristenUnie. Maar bij deze laatste begroting kan het college het niet laten.

Begroting in één oogopslag 

De veranderingen ten opzichte van de voorjaarsnota zijn zeer beperkt. Door de verlaging van het rentepercentage (van 3,5% naar 1,1%) zijn de structurele lasten bij een tiental projecten/investeringen  aanzienlijk verlaagd.  Dat schept vervolgens weer nieuwe financiële ruimte voor onder meer mutaties die na de voorjaarsnota zijn ontstaan.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 heeft de ChristenUnie in haar algemene beschouwingen al een aantal opmerkingen gemaakt. Die gaan we niet weer opnieuw noemen. We richten ons in deze algemene beschouwingen op de veranderingen die na de voorjaarsnota hebben plaatsgevonden.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 (4 juli 2016) heeft de ChristenUnie een opmerking gemaakt over het uitvoeren van de vele plannen die er toen ook al waren. “Zijn er voldoende mensen beschikbaar” zo was toen de vraag. De organisatie staat onder druk, zo lezen we in de inleiding van de begroting 2018. De vele plannen en de herindeling leggen een zware druk op onze ambtenaren. Dat betekent dat extra ondersteuning en inhuur nodig is. We vragen het college, samen met de gemeentesecretaris dit goed in de gaten te houden. Daarom is de (concern)planning voor 2018 die in december uitkomt, van groot belang.   

Asbestsanering

Het asbest van het dak van het dorpshuis in Visvliet wordt verwijderd en er komt een nieuw dak op. Een prima zaak, vindt de ChristenUnie. Let op, het gaat hier om asbest dat wettelijk verwijderd moet worden. We lezen in de notitie van 11 juli 2017 dat er een inspectie is geweest bij alle dorpshuizen. Is daarbij alleen maar gekeken naar de wettelijke sanering? Wat gaat het college doen met het asbest dat in het dorpshuis in Oldehove is aangetroffen?

Aandacht voor alle dorpen.

Dat was een van onze belangrijke kernthema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. En dat is het nog steeds. Daarom is de ChristenUnie blij met de investeringen in Grijpskerk, Oldehove en Aduard.

Dorpsontwikkeling Grijpskerk
Op 29 november 2017 zullen we worden geïnformeerd over de dorpsontwikkeling in Grijpskerk. We kijken daar naar uit, zeker in het licht van de bijeenkomst van 3 april 2017 en de memo van het college van 11 april. We hadden deze infoavond natuurlijk veel liever gehad voor de begrotingsbehandeling. Nu moeten we het doen met de tekst in de begroting (blz 9). Er wordt wel € 50.000 structureel beschikbaar gesteld. Structureel kan lang duren. Wat ligt daaraan ten grondslag?

MFC Oldehove
Bij de behandeling van de voorjaarsnota, merkte de ChristenUnie op dat het college wel heel snel is met het toekennen van geld. Er lag zelfs geen begroting. De tekst in de begroting bij dit onderdeel is dezelfde tekst als bij de voorjaarsnota. Onze vraag is dan ook wat er is gebeurd na de behandeling van de voorjaarsnota op  17 juli en uw notitie van 28 juni?

VV Aduard
We hebben in het Dagblad van het Noorden van 23 oktober moeten vernemen dat VV Aduard kiest voor nieuwbouw van het verenigingsgebouw.  Is dat ook de keuze van het college?  Nieuwbouw houdt ook in dat het bestaande gebouw wordt gesloopt. We lezen in het gewijzigde stukje bij dit onderdeel dat het beschikbare krediet van € 700.000 niet meer kaderstellend is, maar de jaarlijkse kapitaallasten. Dat kan inhouden dat er een hoger krediet wordt verstrekt. Is dat zo?

Herinrichting weg Aduard
Nu de realisatie van de rondweg om Aduard steeds dichterbij komt, komt de herinrichting van de weg door Aduard ook dichterbij. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling en wordt dit Wonder van Aduard echt realiteit. We laten ons graag informeren over de verdere plannen.

Economie (blz 24)

Dit programma wordt voornamelijk ingevuld door Blockchain, Living Lab, Huis van de Toekomst enz.  Kortom kenniseconomie en innovatie. Dit zijn belangrijke thema’s die voortkomen uit ons Bestuursakkoord. College, blijf ook aandacht houden voor de “gangbare” economie, waarin bestaande activiteiten worden gefaciliteerd en gestimuleerd. (Koopstromenonderzoek 2016, weekinfo 42)

Financiering jeugdzorg (blz 11)

Voor 2018 moet € 25.300 worden bijgelegd voor de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. Dit als gevolg van een wijziging in het verdelen van de kosten. Dit is inderdaad een financieel nadeel, maar wij lezen dit graag als een positief bericht: er wonen in verhouding veel jonge kinderen in onze gemeente.

Compensatiegelden KV 380  (hoogspanningslijn)

Bij de voorjaarsnota 2017 heeft de ChristenUnie gevraagd naar de stand van zaken van de te ontvangen compensatiegelden. Is er inmiddels al meer bekend, zoals hoogte van het bedrag, criteria over besteding?

Kunstgrasveld Hockey

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 hebben we gevraagd naar de eigen inbreng van de hockeyverenging. Dit naar voorbeeld van 3 voetbalverenigingen. We lezen in de begroting (blz 9) dat er financieel wordt bijgedragen. Dat is mooi. Bij VV Grijpskerk lezen we (op dezelfde bladzijde) dat er substantieel wordt bijgedragen. Dat maakt nogal wat uit, vindt de ChristenUnie.  Kan de wethouder hierover meer informatie geven?

Sociaal domein

Vanaf 2015 worden de taken binnen het sociaal domein uitgevoerd  door de gemeenten. De van het Rijk ontvangen vergoedingen waren leidend voor de bedragen in onze begroting. De taken werden budgettair neutraal uitgevoerd. We hebben in 2015 en 2016 geld overgehouden in het sociaal domein. Daarvan is een aanzienlijk deel gereserveerd. Nu steeds meer gegevens beschikbaar komen, komen we ook steeds dichter bij een juiste schatting van de begrote bedragen. Daar komt bij dat we bij de jeugdzorg niet meer op alle onderdelen solidair zijn. Het is daarom een goede zaak dat het college met deze ontwikkelingen rekening houdt door bedragen op te nemen van € 200.000 (2018) en € 100.000 (2019 en verder).

Fietspaden

In de begroting 2017 zijn bedragen opgenomen voor het fietspad Zuidhorn-Spanjaardsdijk. Tot op heden is dit fietspad nog niet gerealiseerd. Wat is de stand van zaken? In ons Bestuursakkoord is ook het fietspad Niezijl-Kommerzijl opgenomen. Een grote wens voor de inwoners van beide dorpen. Wat is hiervan de stand van zaken?

Operatie Steenbreek

Door een toename van het aantal hoosbuien, neemt de wateroverlast toe. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. In onze gemeente gaat de operatie Steenbreek in 2018 van start. Hiervoor wordt € 40.000 uit het bestaande budget gebruikt. Doel is om inwoners enthousiast te krijgen om hun tuin te vergroenen. Dit project sluit mooi aan bij het nieuwe Deltaprogramma. Provincies, waterschapen en ook  gemeenten moeten aan de bak om voorbereid te zijn op de gevolgen van het veranderende klimaat. Een van de maatregelen is dat alle gemeenten uiterlijk in 2019 een eigen stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of ze bestand zijn tegen de gevolgen van weersextremen. De ChristenUnie beseft dat we niet in een grote stad wonen, toch is onze vraag aan de wethouder of hieraan al gewerkt wordt.

Tweede financiële rapportage 2017

Het resultaat van de 1e financiële rapportage 2017 was € 420.400 negatief.  Het resultaat van de 2e finrap is € 110.400 positief.  Het is een goede keuze geweest om het negatieve resultaat van de 1e finrap direct ten laste van de algemene bedrijfsreserve te brengen.

De ChristenUnie is blij dat snel internet binnen 2 jaar zal worden aangelegd in het buitengebied van de Westerkwartier gemeenten ( blz 8/9)

Voor de derde keer op rij worden de hogere kosten voor bijzondere bijstand veroorzaakt door bewindvoeringskosten. We hebben hier al meerdere keren de vinger bij gelegd. De reactie van het VNG op het regeerakkoord is bij dit onderdeel wel positief, maar de regering had meer kunnen doen, volgens het VNG. Of moeten we het voorbeeld van de gemeente Groningen volgen door de bewindvoering bij de Groningse Kredietbank onder te brengen? De centrale vraag is wat onze wettelijke mogelijkheden zijn op dit gebied. We vragen onze wethouder zich hiervoor te blijven inspannen.

De Toegift

Op 17 juli 2017 hebben de coalitiepartijen GL, CDA en ChristenUnie een initiatiefvoorstel ingediend waarin onze dorpen gelegenheid krijgen om zich extra voor te bereiden op de nieuwe gemeente Westerkwartier. Het college heeft op 10 oktober hierover een advies gegeven, waarin het voorstel concreet wordt uitgewerkt.  Tevens wordt hiervoor € 125.000 beschikbaar gesteld. De ChristenUnie kan zich in deze uitwerking heel goed vinden.

Afsluiting

We nemen na dit begrotingsjaar afscheid van de gemeente Zuidhorn. Een hele verandering voor veel mensen. Hoewel we in diverse werkgroepen bespreken en beschrijven hoe de nieuwe gemeente er straks uit moet gaan zien, blijft het natuurlijk best spannend.

Bij alles wat veranderd blijft, naar de overtuiging van de ChristenUnie, één constante: We weten dat er een God is die voor ons zorgt, die zijn wereld niet aan haar lot overlaat en Zijn regenboog regelmatig laat zien.  Dat geeft houvast voor nu en straks in een veranderende gemeentelijke omgeving.

De fractie van de ChristenUnie,

Hans Schipper, Arina Havinga, Alex Steenbergen en Irene van Essen
Steunfractie: Johan Stevens en Alle de Vries

Voor meer info :  www.zuidhorn.christenunie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug